Obavijest o pravu na olakšice

 
                             O B A V I J E S T
O PRAVU NA OLAKŠICE - SUDJELOVANJU RODITELJA/SKRBNIKA
U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE
U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA
OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE
 
 
 
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji.
 
Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, planirana na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, iznosi za 2018. godinu:
- za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn;
- za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn.
Cijena za poludnevni program može se primijeniti samo ako je organizirana posebna odgojno-obrazovna skupina, a iznimno i za pojedinačne slučajeve skraćenog boravka djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u okviru odgojno-obrazovne skupine s 10-satnim programom.
 
Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17) i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga, sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, strancima sa stalnim boravištem ili privremenim boravištem (prema uredbama EU-a) i odobrenim statusom azilanata na području Grada Zagreba, od 1. siječnja 2018. godine, u ekonomskoj cijeni redovitih programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2017. godini te drugim činjenicama koje daju korisnicima usluga pravo na olakšice:

 
 
 
PRIHODOVNI CENZUS
MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA
10-SATNI POLUDNEVNI
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 600,00 kn 390,00 kn
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 450,00 kn 292,50 kn
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 300,00 kn 195,00 kn
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 150,00 kn 97,50 kn
 
Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita (do najviše 12 rata) po ugovoru za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12 mjesečnih najamnina).
Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:
- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi plaća 20% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici djeteta, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice, odnosno ovisno o promjeni ekonomskog statusa obitelji tijekom pedagoške godine.
Roditelj/skrbnik se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.
Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica u suradnji s centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama.
Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili boravak duže od ugovorom utvrđenog trajanja programa roditelj/skrbnik plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno.

 
Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu s Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu (na obrascima koji se mogu preuzeti u predškolskoj ustanovi ili na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr) dostavlja se  predškolskoj ustanovi do 28. veljače 2018. godine.
 
Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice dostavljaju se predškolskoj ustanovi do 23. ožujka 2018. godine.
 
Gradske predškolske ustanove će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa od 1. siječnja 2018. godine na temelju dostavljene dokumentacije:
 
 1. Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu – sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno)
 3. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu (izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa do dostave propisanih dokaza)
Rok dostave do 28. veljače 2018. godine.
 
 1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice:
  1. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji  i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru:
- pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini,
ukoliko nisu suglasni onda trebaju dostaviti potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini
ili potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak)
ili dati pisanu izjavu da ne žele dostaviti navedene dokaze i da su time suglasni da im se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa
- ugovor o stambenom kreditu, dokaz o uplaćenim ratama u prethodnoj godini (do najviše 12 rata)
- ugovor o najmu stana, dokaz o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini (do najviše 12 mjesečnih najamnina)
 1. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
- rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i zadnja isplatnica
 
DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU SAMO U SLUČAJU PROMJENA:
 1. dokaz o prebivalištu djeteta:
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana
 1. dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva

 
 1. dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti
 1. dokazi o samohranosti roditelja:
- rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
Rok dostave do 23. ožujka 2018. godine.
 
 
Roditelji/skrbnici koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.
 
 
 
PROČELNIK
 
Ivica Lovrić, v.r.
 
 
 
PRILOZI:
1. Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu – sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu
3. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva za 2017. godinu
4. Popis dokaza o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice
5. Pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva za 2017. godinu
6. Pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu građana Ministarstva unutarnjih poslova
 

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE:

Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2018.

© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.