Upravljanje vrtićem

Vrtićem upravlja Upravno vijeće (U.V.) koje ima pet članova: tri člana U.V. imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jedan član U.V. bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. Mandat članova U.V. traje četiri godine.

RAVNATELJ je poslovni i stručni voditelj Vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog U.V., a imenuje se na vrijeme od 4 godine.

STRUČNO TIJELO VRTIĆA: Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću čine Odgojiteljsko Vijeće (O.V.). O.V. sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad t boavlja i druge stučne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

OPĆI AKTI VRTIĆA:

  1. Statut,
  2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
  3. Pravilnik o radu,
  4. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
  5. Pravilnik o zaštiti od požara,
  6. Pravilnik o zaštiti na radu,
  7. Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
  8. druge opće akte koje donosi U.V. sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i Statutu.

© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.