Program cjelodnevnog učenja engleskog jezika

                 

Program s integriranim ranim cjelodnevnim (10 satnim) učenjem engleskog jezika u DV “Vrapče” verificiran je od strane Ministarstva prosvjete, kulture i sporta.Program se ostvaruje unutar mješovite odgojne skupine “Little star” u Područnom objektu Vrabečak (iza Doma zdravlja), u centralnom objektu Nikole Gorjanskog 7, odgojna skupina "Lions" te odgojna skupina "Little bees" i u područnom objektu M. Gračanina 4a unutar odgojne skupine "Simba".  Polaznici su djeca od 3. godine života do polaska u školu.


Zašto rano??
Znanstvene spoznaje pokazuju da rana dob početka usvajanja stranog jezika:
– Potiče zdrav razvoj mozga
– Potiče pozitivne socijalne vještine
– Postavlja čvrste temelje za učinkovite komunikacijske vještine koje će trajati cijeli život
– Pozitivno utječe na intelektualni razvoj
– Povezano je s višim rezultatima na testovima mentalne zrelosti (verbalni i matematički)
– Povezano je s naprednijim vještinama rješavanja problema, jasnijim razumijevanjem strukture jezika i bogatijim vokabularom
– Najveći razlog: dijete je predisponirano za usvajanje jezika – automatski usvaja intonaciju, ritam i naglasak, a do desete godine života dijete ima sposobnost izgovaranja svih glasova

Cilj programa je obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada sa stranim jezikom uz poštivanje zakonitosti metodike učenja stranog jezika

Metode i oblici rada:
• Situacijsko učenje
• Rad se odvija na razini odgojne skupine, u malim skupinama i individualno
• Spontani situacijski poticaji
• Realizacije projekata prema interesima i mogućnostima djece
• Izmjena mirnih i dinamičnih aktivnosti tijekom dana 
                                                                                              “Tell me and I forget, 
                                                                                               Teach me and I learn 
                                                                                               Involve me and I remember.”
 
                                                                                               Benjamin Franklin

Vrednovanje rezultata učenja vrši se na sljedeći način:
• Individualno:
– Praćenje putem kartica tematskih cjelina
– Praćenje svih razvojnih područja (razvojne liste)
• Na razini grupe:
– Interes za učenje stranog jezika
– Bogatstvo rječnika
– Pamćenje i reprodukcija riječi i izraza                                                                              
– Razumijevanje riječi i izraza
– Kvaliteta komunikacije na stranom jeziku                                                               
– Utjecaj učenja stranog jezika na materinji jezik
– Kvaliteta izgovora

                      

                                                                      


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.